<% if (session("m_status") <> "0") and (session("m_status") <> "1") and (session("m_status") <> "2") then response.redirect("../c.htm") end if %> Customer #001
 
 
วิธีการดูแลเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น
 
       เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ช่วยในการผลิตเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
        ในสมัยก่อนที่โลกยังไม่เจริญ การผลิตเอกสารต้องจัดทำขึ้นทีละแผ่นอาศัย การเขียนด้วยมือบนกระดาษ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้า         เอกสารแต่ละแผ่นที่มีข้อความอย่างเดียวกันอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้และ อาจไม่เหมือนกัน เมื่อมีการพัฒนาเครื่องใช้ให้ทันสมัยทันโลกแห่งความ
        เจริญ ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีการประดิษฐ์เครื่องใช้ ในการทำสำเนาช่วยให้การผลิตเอกสารสะดวกขึ้น และนับวันจะ
        พัฒนารูปแบบ ให้เกิดความสะดวกในการนำพาไปยังที่ต่าง ๆ ด้วย
       ความหมายและความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร
           เครื่องถ่ายเอกสาร หมายถึงเครื่องจักรที่ใช้สำหรับถ่ายภาพหรือข้อความจากเอกสารลงบนกระดาษเพื่อจัดทำเป็นสำเนาโดยมีภาพและข้อความที่
         เหมือนกับต้นฉบับทุกประการ  เครื่องถ่ายเอกสารมีความจำเป็นต่อสำนักงานในยุคปัจจุบันเพราะมีความต้องการในการทำสำเนาเอกสารอยู่ตลอดเวลา
         บางรุ่นสามารถย่อและขยายเอกสารให้ได้ขนาดที่ต้องการ บางรุ่นก็สามารถที่จะถ่ายเอกสารออกเป็นสีต่าง ๆ ได้ตามธรรมชาติ
       ประเภทและขนาดของเครื่องถ่ายเอกสาร
             เครื่องถ่ายเอกสารมีหลายชนิดด้วยกัน หน่วยธุรกิจหรือสำนักงานแต่ละแห่ง จะต้องเลือกใช้ให้เหมาสมกับงาน เราแบ่งเครื่องถ่ายเอกสารออกเป็น
         3 ประเภท คือ
             1. เครื่องถ่ายเอกสารธรรมดา
              เครื่องถ่ายเอกสารแบบธรรมดาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารในระยะเริ่มแรกที่มีระบบการทำงานแบบปกติ ไม่มีขีดความสามารถพิเศษนอกเหนือไปจากการ         ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับลงบนกระดาษถ่ายเอกสารที่เป็นขนาดปกติเท่าต้นฉบับ
             2. เครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อขยาย
        เครื่องถ่ายเอกสารแบบย่อขยายเป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีขีดความสามารถในการ ย่อขนาดเอกสารให้เล็กลงและขยายขนาดเอกสาร
        ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้บนขนาดกระดาษปกติ จัดว่าเป็นขีดความสามารถพิเศษที่นอกเหนือไปจากการถ่ายเอกสารแบบธรรมดา ช่วยให้ลดจำนวนเอกสาร
        ในสำนักงานลงเป็นอย่างมาก
             3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
        เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันยุคทันสมัย ให้มีขีดความสามารถพิเศษนอก
        เหนือไปจากการถ่ายเอกสาปกติ สามารถทำสำเนาได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วเอกสารจะมีความคมชัดและประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อ
        การใช้เพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
             เทคนิคในการถ่ายเอกสาร
             วิธีที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เอกสารจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามในระยะเวลาอันรวดเร็ว จำเป็นต้องอาศัยการถ่ายเอกสาร
        เพื่อให้ได้สำเนาเอกสารที่ถูกต้องโดยไม่ตกหล่น การถ่ายเอกสารเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเพราะเครื่องถ่ายเอกสารได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ช่วยงานด้านการทำ
        สำเนาให้เหมือนต้นฉบับ เพียงแต่ศึกษา วิธีการใช้ตามคู่มือที่ติดมากับเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ่ายเอกสารที่มีขีดความสามารถพิเศษนอกเหนือ
        จากการถ่ายเอกสารปกติ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้เครื่องถ่ายเอกสารนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ในระยะ
        เวลายาวนาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมลงได้เป็นจำนวนมาก
             วิธีการถ่ายเอกสาร
        1. นำเอกสารที่จะทำสำเนามาคว่ำลงบนกระจกของเครื่องถ่ายเอกสาร
        2. ปิดแผ่นฝาของเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อไม่ให้แสงสว่างเข้าเครื่อง
        3. ตั้งรายละเอียดที่ต้องการ เช่น ขนาดกระดาษ ขนาดเอกสาร
            ความเข้มของหมึก จำนวนสำเนาที่ต้องการ เป็นต้น
        4. กดปุ่มปล่อยกระดาษเพื่อให้เครื่องทำการถ่ายเอกสารตามต้องการ
        5. เมื่อได้สำเนาครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ เครื่องจะหยุดการทำงาน
        6. กดปุ่มพักเครื่องเพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้า
             การบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร
             วิธีที่จะช่วยให้เครื่องถ่ายเอกสารสามารถใช้งานได้ในระยะเวลายาวนาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมลงได้เป็นจำนวนมาก  
        อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นที่บุคลากรในธุรกิจจะสามารถช่วยกันได้ คือ
        1. ใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
        2. อย่าใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ชนิดอื่น
        3. ตรวจดูวัสดุที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารให้ปริมาณเพียงพอ
        4. ในการถ่ายเอกสาร หากกระดาษเข้าไปติดในเครื่อง
            ให้สังเกตการณ์ทำงานของลูกยางว่า หมุนไปในทิศทางใด
            ดึงกระดาษที่ติดไว้ออกตามลักษณะการหมุนของลูกยางนั้น
        5. ระมัดระวังอย่าให้เครื่องถ่ายเอกสารถูกน้ำ และอย่าให้ฝุ่นเข้าเครื่อง
        6. หากเครื่องชำรุด อย่าทำการซ่อมแซมด้วยตนเอง ให้เรียกช่างหรือ
            ผู้ชำนาญการมาทำการซ่อม
        7. หากมีข้อสงสัยในการใช้เครื่อง ให้สอบถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่อง
        8. ควรมีบัตรประจำเครื่องเพื่อทำการบันทึกประวัติของเครื่องไว้
        9. เมื่อเลิกใช้เครื่อง ควรถอดปลั๊กไฟออก และใช้ผ้าคลุมเครื่องทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานในแต่ละวันเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าเครื่อง
 
บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 2220/21 ซ.รามคำแหง 36/1 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02- 3774524 , 02-7329846, 081-2072196, 01-2072197, 089–7407927, 085-9176620 Fax. 02-3749866
e-mail address:winsent_c@yahoo.com